Klauzula informacyjna RODO dla dostawców towarów i usług

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest GAZDA Group Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie adres: 43-200 Pszczyna, ul. Bielska 31c, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000325042, NIP: 6381272275, kapitał zakładowy 50.000 zł.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możecie kontaktować się na adres email: iod@bmw-gazda.pl lub pisemnie na adres Administratora z dopiskiem „Dane osobowe”.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • zapytania o ofertę, kontaktu związanego z ofertą, zawarcia i realizacji umowy, realizacji ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, w tym rękojmi i gwarancji;
   podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości;
   podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Administratora;
   podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia;
   podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • rozliczeń wewnętrznych, prowadzenia analiz i audytów wewnętrznych;
   podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto dane mogą być przekazywane kontrahentom Administratora o ile przekazanie danych pozostaje w związku z realizacją zawartej umowy, operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi doradcze, prawne, audytowe, rachunkowe, ubezpieczeniowe, finansowe, kredytowe, ochrony osób i mienia, dostawcom usług IT, firmom kurierskim i transportowym, podmiotom prowadzącym działalność w zakresie windykacji należności.
 5. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).
 6. W przypadku otrzymania Państwa oferty dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres ważności oferty oraz przez okres niezbędny do zawarcia umowy. W przypadku zawarcia umowy Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z przepisów prawa. Tam, gdzie dane osobowe przetwarzane są w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe przetwarzane będą przez okres działalności Administratora na rynku i realizowania przez niego wskazanych celów.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Waszych danych osobowych. W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów prawa jest konieczne. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Przetwarzamy dane udostępnianie przez Państwa a także dane pochodzące ze stron internetowych a w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą także z publicznych rejestrów. Przetwarzamy następujące kategorie odnośnych danych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz korespondencyjne.