Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów do pracy

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest GAZDA Group Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie adres: 43-200 Pszczyna, ul. Bielska 31c, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000325042, NIP: 6381272275, kapitał zakładowy 50.000 zł.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możecie kontaktować się na adres email: iod@bmw-gazda.pl lub pisemnie na adres Administratora z dopiskiem „Dane osobowe”.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • przeprowadzenia procesu rekrutacji, zawarcia umowy o pracę - podstawa prawna:
   • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   • w przypadku przetwarzania na wskazane cele Państwa wizerunku podstawą przetwarzania jest zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
   • w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych - podstawą przetwarzania jest zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
  • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa - podstawa prawna:
   • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit b RODO
  • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, w tym stosowania monitoringu - podstawa prawna:
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią - art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom uczestniczącym w procesie rekrutacji, świadczącym usługi medycyny pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, rachunkowe, księgowe, ubezpieczeniowe, ochrony osób i mienia.
 5. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres rekrutacji, a w przypadku wyboru kandydata także przez okres niezbędny do zawarcia z nim umowy o pracę. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o Państwa zgodę dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do momentu jej wycofania.
 7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Waszych danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, macie Państwo prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów prawa jest konieczne. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Do pobrania